Algemene voorwaarden Gracili

Versie: 1.0.2  Datum: 02-02-16

 

1 WERKINGSSFEER
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/diensten van Gracili, alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen tussen Gracili en een cliënt, op grond waarvan de behandelingen worden verricht.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door Gracili schriftelijk zijn bevestigd.

2 DEFINITIES
a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gracili: de vestiging van Gracili aan de Zielhorsterweg 83 te Amersfoort. De aangeboden methodes zijn ontwikkeld voor mannen en vrouwen met behoefte aan gewichtsverlies en/of het terugdringen van hun lichaams omvang en verbetering van hun algemene gezondheid. Het integreert het gebruik van individuele trainings- en figuurcorrectie methodes, voedingsprogramma’s, op basis van bloedonderzoeken, mentale training, facial methodes en pijn bestrijding methodes. Cliënt: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; behandeling: een eenmalige behandeling die wordt toegepast op de cliënt.

3 ALGEMEEN
a. Gracili is een zelfstandige onderneming, en de overeenkomst tussen de cliënt en Gracili kan niet leiden tot enig (rechts)gevolg voor andere praktijken . b. Gracili behandel methodes zijn ontwikkeld voor gezonde mannen en vrouwen die ouder zijn dan 18 jaar en is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en personen met een pacemaker. c. Gracili behandel methode is ontwikkeld om mannen en vrouwen te helpen bij hun persoonlijke poging tot figuurcorrectie en gewichtscontrole alsmede hun gezondheid te verbeteren . Gracili pijnbehandeling kan (chronische) pijn verminderen. Gracili is geen medische organisatie en pretendeert dat ook niet te zijn. Gracili geeft adviezen en de adviezen van Gracili dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging voor een dokters- of specialistisch(e) advies, evaluatie of behandeling. d. Cliënten met gezondheidsklachten dan wel met een verhoogd risico daarop, worden geadviseerd om medisch advies in te winnen bij een arts, voordat zij een behandeling ondergaan.

4 PRIJZEN, BETALING, AANBIEDINGEN 
a. Gracili vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in Gracili praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. b. Betaling dient voorafgaand aan de eerste behandeling te geschieden. c. Aanbiedingen van Gracili zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
d. Vooraf ingekochte behandelingen blijven gedurende één jaar na aankoopdatum geldig, zijn niet overdraagbaar en zijn slechts geldig bij Gracili. Het inwisselen van ingekochte behandelingen is niet mogelijk. Bij het niet gebruiken van vooraf ingekochte behandelingen, vindt geen restitutie plaats.
e. In uitzondering op het bepaalde boven staande kan Gracili een cliënt restitutie van vooraf ingekochte en niet gebruikte behandelingen verlenen, indien zij een verklaring van een arts overlegt waaruit blijkt dat haar wordt afgeraden verdere behandelingen te ondergaan, dit ter beoordeling van Gracili.

5 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY 
a. De cliënt zal Gracili vóór de eerste behandeling voorzien van alle gegevens, waarvan Gracili aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen .Indien er een wijziging in deze gegevens optreedt zal de cliënt Gracili hierover voorafgaand aan de eerstvolgende behandeling informeren. b. De door de cliënt verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, ten behoeve waarvan de cliënt door het aangaan van een overeenkomst met Gracili toestemming verleent. Dit gegevensbestand wordt gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de behandelingen en om de cliënt te informeren over (nieuws)berichten inzake Gracili alsmede aanbiedingen van Gracili.
c. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
d. De door de cliënt verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt, zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat of zonder dat er toestemming is verkregen van de cliënt.  e. De cliënt verleent Gracili toestemming om haar per e-mail of per gewone post te informeren over (nieuws)berichten alsmede aanbiedingen inzake Gracili.
g. Op verzoek van de cliënt zal Gracili de cliënt inzage verlenen in de door haar opgeslagen gegevens en deze, indien door de cliënt gewenst, aanpassen.

6 ANNULERING, TE LAAT KOMEN 
a. Tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak voor een behandeling kan de cliënt de behandeling telefonisch annuleren. Indien Gracili niet uiterlijk 24 uur van tevoren een annulering van de cliënt heeft ontvangen, kan Gracili de volledige prijs van de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen.
b. Indien de cliënt te laat komt voor een afgesproken behandeling, kan Gracili de verloren tijd inkorten op de behandeling.

7 UITVOERING 
a. Gracili zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Gracili behoudt zich het recht voor een behandeling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

  1. KLACHTEN 
    Klachten naar aanleiding van een behandeling dienen binnen 8 dagen na de behandeling schriftelijk en per aangetekende post door Gracili te zijn ontvangen. Nadien kan de aanleiding van de klacht mogelijk niet meer worden achterhaald.
  2. BESCHADIGING, DIEFSTAL EN VERLIES EIGENDOMMEN
    Gracili aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, diefstal en/of verlies van zaken die door de cliënt naar Gracili zijn meegenomen.

10 AANSPRAKELIJKHEID
a. Alle door Gracili verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn gebaseerd op de gegevens die door de cliënt
zijn verstrekt.
b. Gracili is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gracili is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige dan wel verouderde informatie.
c. Gracili praktijk is in geen geval aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het toepassen van een behandel methode, indien deze schade of letsel niet zou zijn opgetreden indien de cliënt in goede gezondheid zou hebben verkeerd. d. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Gracili dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Gracili  zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen en betaalde prijs.

11 GESCHILLEN
Op deze algemene voorwaarden en de onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Afslankstudio Gracili
Zielhorsterweg 83
3813 ZX Amersfoort
tel: 033-8876699